Tájékoztató a 2024/2025 –ös nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének hirdetménye alapján a Perkátai ÁMK Szivárvány Óvodába a 2024/2025. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja:

  1. április 23. (kedd) és 2024. április 24. (szerda). 8.00-16.00 óráig

A 2024/2025-ös nevelési évre történő jelentkezés a szülő személyes megjelenésével vagy elektronikus úton történik.

A beiratkozáshoz szükséges a gyermek nevére kiállított születési anyakönyvi kivonat, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági bizonyítvány /TAJ kártya/.

Az elektronikus úton történő jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, mely letölthető a www.perkata.info oldalról, a Dokumentumok menüpont alatt. A kitöltött jelentkezési lapot 2024. április 24-ig a perkata.ovoda@gmail.com e-mail címre lehet elküldeni. Ebben az estben a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására az első óvodai napon kerül sor.

Óvodakötelezettség:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2024. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órában óvodai nevelésben vesz részt.

A törvény értelmében ezeket a kisgyermekeket mindenképpen kötelező beíratni az óvodába.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2021. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Felmentés iránti kérelem

A szülő tárgyév április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a 4. életévét betölti különös méltánylást érdemlő esetben újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az 5. életévét betölti a  területileg illetékes járási hivatal (Dunaújvárosi Járási Hivatal Hatósági Osztály) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodaigazgató vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap. (Nkt. 6. fejezet 8.§ 1-2. pont)

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 6. fejezet, 8.§ (1))

A felvételre a fennmaradó szabad helyek függvényében van lehetőség.

Külföldön tartózkodás esetén

A hatályos jogszabályok értelmében, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni.

A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül.

A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni:

Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály

1363 Budapest, Pf. 19.

Cseréné Marczal Zsuzsanna

óvodaigazgató