Intézmény

szivárvány

Óvodánkról

Óvodánk hat csoportos, két épületben működik.  3- 7 éves gyerekek számára reggel 5.30-tól 17 óráig tart nyitva. Gyermeklétszámunk 135-145 fő körül mozog.  Óvodánk épületei a faluközpontban találhatók.

Régi óvoda 1878-ban épült, három csoporttal működik. Az Új óvoda 1991-ben épült, két csoporttal működött. 2018-ban az Új óvoda épület egy óvoda-bölcsőde szárnnyal bővült így az épületben három csoport kapott elhelyezést. Mindkét épület nagy alapterületű udvarral rendelkezik

A gyerekek nevelését, gondozását, képességeik fejlesztését a két épületben 23 fő látja el.  Az óvodapedagógusok végzettsége a törvényben előírtaknak megfelelő, szakmailag magas színvonalú.

Intézményünk Nagy Jenőné: „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” program alapján dolgozik átalakítva a helyi igényeknek, lehetőségeknek, távlati elképzeléseknek megfelelően.

A program alappillére kettős: az érzelmekre épít és a gyermek esztétikai tevékenységét, alkotókészségének fejlesztését hangsúlyozza.

Programunk alapelve: a szeretetteljes, biztonsági érzetet adó, érzelemben gazdag óvodai élet megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermekeknek.

Munkánk során arra törekszünk, hogy a ránk bízott gyermekek egyéni fejlődési ütemét figyelembe véve, a gyermekek jogait tiszteletben tartva, a családi nevelést kiegészítve neveljünk.

Napi munkánk során érvényesül a gyermekek életkori sajátosságainak és pszichés fejlettségének megfelelő napirend, a képességeknek megfelelő differenciált foglalkozás, a sikerélményhez juttatás és a gyermeki kreativitásra, problémamegoldó gondolkodásra építés.

Intézményünk sajátos arculatát jellemzi, hogy nevelő munkánkon belül fokozott figyelmet fordítunk a népi hagyományok ápolására, anyanyelvi nevelésre, környezetbarát szemléletmód megalapozására, mely területek jól összekapcsolhatók az óvodai munka folyamatával.

Fontosnak tartjuk a gyermekek erkölcsi nevelését, egészséges testi, lelki fejlődésük elősegítését, az egészségmegőrzés szokásainak kialakítását, hagyományaink (ünnepek) ápolását.

Célunk, hogy az óvodáskor végére a gyermekek testileg, szociálisan és mentálisan iskolára éretten, megfelelő kommunikációs készséggel, kiegyensúlyozott személyiséggel léphessenek tovább.

tehetség örökös